Visie en identiteit van de Boomgaard

De Boomgaard is een school voor openbaar onderwijs: alle kinderen zijn welkom bij ons. Er is respect voor elkaar en diversiteit wordt juist aangegrepen om van elkaar te leren.

Van jongs af aan leren we kinderen de mening of overtuiging van een ander te respecteren en naar waarde te schatten. Wij trachten een plek te bieden waar iedereen zich veilig en thuis voelt en nemen daarom stelling tegen discriminatie, pesten en geweld. Er zijn duidelijke regels, er heerst een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat, waarin afspraken nagekomen worden. Een respectvolle omgang met elkaar en een gerichtheid op het ondersteunen van elkaar, wordt op school actief gestimuleerd. Leren met plezier staat hoog in het vaandel. De basis hiervoor, een (sociaal en fysiek) veilige leeromgeving, is stevig verankerd in de school aanwezig. Elk kind voelt zich gehoord, gezien en gewaardeerd.

Wij hanteren een ‘holistische’ benadering t.a.v. de ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat er evenwicht is tussen hoofd, hart en handen: de hele persoon wordt aangesproken (cognitief, sociaal, ethisch, praktisch, kunstzinnig, etc.). Goed onderwijs stoelt in onze overtuiging eerder op vruchtbaar onderling contact dan op informatieoverdracht. We leggen veel accent op correcte omgangsvormen en respect voor elkaars mening en zienswijze. Wij stimuleren de verdere ontwikkeling van een kind in een uitdagende, contextrijke leeromgeving. Daarbij wordt een appel gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid die een kind op dat moment aankan.

Visie en identiteit van de Boomgaard
  Ons Team

  Ons Team

  Juf Sharon

  Adjunct-directeur

  Juf Shirley

  Groep 1/2A

  Juf Manon

  Groep 1/2B

  Juf Danielle

  Groep 1/2C

  Juf Welmoet

  Groep 1/2C
  Intern begeleider

  Juf Jildau

  Groep 3

  Juf Jasmijn

  Groep 4

  Juf Rosemarie

  Groep 8

  Juf Jasmine

  Groep 4/5

  Juf Kelly

  Groep 4

  Juf Susanne

  Groep 5

  Juf Milou

  Groep 3
  Intern begeleider

  Meester Menno

  Groep 7

  Juf Carolien

  Groep 8

  Juf Selina

  Groep 7

  Juf Hester

  Gastvrouw

  Juf Annelies

  Onderwijsassistent

  Juf Anneroos

  Groep 6

  Juf Mieke

  Peuterspeelzaal

  Juf Tessa

  Peuterspeelzaal

  Juf Maartje

  Vakdocent vormingsonderwijs

  Meester Duncan

  Vakdocent bewegingsonderwijs

  Meester Damian

  Vakdocent muziek

  Integraal Kindcentrum (IKC)

  Integraal Kindcentrum (IKC)

  Integraal Kindcentrum (IKC)

  Sinds 2022 is OBS de Boomgaard uitgebreid met een peuterspeelzaal. Door het samenvoegen van peuterspeelzaal en basisschool wordt dit ook wel een integraal kindcentrum (IKC) genoemd. Dit is met name voor kinderen een groot voordeel. Er is intensief contact tussen peuterspeelzaal en onderwijs. Alle medewerkers werken gezamenlijk aan hetzelfde pedagogisch klimaat. Daarnaast zijn kinderen die gebruik maken van de peuterspeelzaal al bekend in het gebouw en met de leerkrachten van de basisschool. De overgang naar de basisschool is hierdoor minder groot. Meer informatie kunt u vinden op Peuterspeelzaal De Boomgaard - De Hoeksche School - Kinderopvang

  Samenwerkingen
  Samenwerkingen

  IKC de Boomgaard is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard. De missie van het Samenwerkingsverband is: Geen kind het eiland af. Het doel is om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Daarom is onderwijs maatwerk, met het kind als startpunt. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel om alle kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs is niet meer afgestemd op het gemiddelde kind, maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

  De Boomgaard heeft het keurmerk gezonde school. Dit betekent dat wij als school op verschillende manieren tijd besteden aan gezondheid, namelijk:

  Gezondheidseducatie

  Gezondheidseducatie

  Aan de hand van vier pijlers bieden wij de kinderen van onze school gezondheidseducatie aan.

  • 1 - Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  • 2 - Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  • 3 - Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • 4 - Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.
  Tussendoortjes en traktaties

  Tussendoortjes en traktaties

  Als gezonde school vinden wij gezonde tussendoortjes en beweging erg belangrijk. Wij vragen aan ouders om hun kind gezonde tussendoortjes mee naar school te geven. Als school stimuleren we kinderen om meer fruit te eten. Dit doen we onder andere door het programma Schoolfruit, waar je als school voor kan worden ingeloot. Ook vragen we van ouders om verantwoorde traktaties te maken en uit te delen wanneer kinderen hun verjaardag vieren.

  Beweging

  Beweging

  Naast de nodige beweging die de kinderen krijgen door tijdens de pauze buiten te spelen, biedt de school twee keer per week lessen bewegingsonderwijs aan. Deze lessen worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs. De groepen 4 en 5 krijgen in plaats van twee keer per week bewegingsonderwijs, een keer per week een les bewegingsonderwijs, daarnaast krijgen zij een keer per week zwemles.

  Vrienden van de Boomgaard

  Vrienden van de Boomgaard

  Vrienden van de Boomgaard

  Vrienden van de Boomgaard

  Door ouders van kinderen op De Boomgaard is de Stichting ‘Vrienden van De Boomgaard’ opgericht. De Vrienden helpen de school door belangrijke extra’s voor de kinderen te faciliteren. Deze Vrienden doneren extra geld zodat de kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

  Daarnaast zet de Stichting zich actief in om donaties te werven bij ouders van leerlingen van De Boomgaard. Hoe meer donaties aan De Vrienden, hoe meer we voor de kinderen kunnen doen. Daarom brengen we de Stichting Vrienden van De Boomgaard op verschillende momenten in het schooljaar onder de aandacht bij de ouders.

  Meer informatie over de stichting kunt u vinden op https://www.vriendenvandeboomgaard.nl

  Medezeggenschapsraad

  Medezeggenschapsraad

  Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet geregelde inspraakorgaan op schoolniveau. In de MR worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.

  Oudergeleding

  Carina Timmers (voorzitter)
  Iris Tuinman
  Jochem Brandt

  Personeelsgeleding

  Rosemarie Edelmann (secretaris)
  Carolien Rijken
  Shirley Straatman

  Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting de Hoeksche School.

  Ouderraad

  Ouderraad

  Ouderraad

  De ouderraad komt ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar om te vergaderen. De ouderraad verricht allerlei hand -en spandiensten voor school. (helpen bij kerst en sint, organiseren van de schoolreis, beheren van het schoolfonds enz.) De ouderraad bestaat uit actieve ouders.

  Er kan worden vastgesteld, dat een aantal activiteiten niet kan worden uitgevoerd zonder de hulp van ouders. Schoolreisjes, excursies, sportdagen en nog diverse andere activiteiten kunnen plaatsvinden doordat ouders hier medewerking aan verlenen. We hopen dat het ook in het komende schooljaar weer lukt om een aantal leuke, gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten ieder hun steentje kunnen bijdragen. We vinden het belangrijk u, als ouders, ook op deze wijze te betrekken bij de school.