Zinvol leren

In het verleden gaven we aardrijkskunde, biologie, geschiedenis als aparte vakken. Het viel ons op dat veel lessen niet zinvol waren en dat de aangeboden leerstof lang niet voor alle kinderen boeiend was. Op langere termijn bleef bij veel kinderen de leerstof niet hangen. Vanuit onze visie op onderwijs zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om de zaakvakken te benaderen. We willen dat onze kinderen de Boomgaard na 8 jaar basisonderwijs geïnspireerd verlaten. De huidige maatschappij vraagt dat kinderen kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken en een ondernemende houding hebben. Daarnaast moeten kinderen vaardig zijn in het doen van onderzoek. We zijn op zoek gegaan naar een eigentijdse manier van leren, waarbij alle talenten van alle kinderen worden aangesproken. Daarnaast vonden we het belangrijk dat kinderen actief betrokken worden en deelnemen aan zinvolle lessen. Na een zoektocht van 2 jaar kwamen we uit bij IPC.


Zinvol leren
  Wat is het IPC

  Wat is het IPC?

  Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen.

  Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

  Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

  We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

  Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

  Early-Bird school

  Early-Bird school

  Early-Bird school

  Early-Bird school

  Op De Boomgaard vinden we een goede beheersing van het Engels belangrijk. Als eerste erkende EarlyBird-school in de regio werkt OBS De Boomgaard al jaren nauw samen met dit landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Onze kinderen krijgen Engels van groep 1 t/m 8.

  Wij vinden het belangrijk om Engels vanaf groep 1 aan te bieden omdat:

  • Onze maatschappij zich continu verder internationaliseert. Het aanbieden van VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs) is hierdoor steeds meer van belang voor onze kinderen.
  • Communicatie in het Engels is belangrijk in deze internationale maatschappij. De wereld is makkelijker bereikbaar geworden door het internet. Door het gebruik van computergames, films, internet, komen kinderen al vroeg in aanraking met het Engels.
  • Voorbereiding op het tweetalig vervolgonderwijs en op onze internationaliserende samenleving.
  • Jonge kinderen maken zichzelf de Engelse taal spelenderwijs snel eigen.
  • Kinderen het leuk vinden om een ‘nieuwe’ taal te leren.

  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Early Bird

  www.earlybirdie.nl

  Teach Like A Champion

  Teach Like A Champion

  Teach Like A Champion

  Elk kind verdient dezelfde kansen om te slagen op school. Dat betekent dat onze leerlingen een leerkracht verdienen die elke dag met hen wil werken om het maximale uit de dag te halen. Maar welk gedrag hebben de kinderen van ons nodig om zélf gewenst gedrag te laten zien?

  Op de Boomgaard gebruiken wij schoolbreed de technieken van Teach like a Champion voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas en het hebben hoge verwachtingen van de kinderen. Ook gebruiken wij de technieken om kinderen tijdens de les actief te krijgen en te houden. Daarnaast zetten we ook Teach-technieken in bij het inrichten van lesmodellen en opbrengstgericht werken.

  Centraal uitgangspunt: je kunt het gedrag van kinderen pas veranderen als het gedrag van de leerkracht verandert.

  Doordat alle leerkrachten hiermee werken zorgen we voor rust in de school, gemotiveerde leerlingen en gaan we voor hoge resultaten door iedereen te betrekken bij lessen van een hoge kwaliteit met aandacht voor elk kind.


  Meer- en hoogbegaafdheid

  Meer- en hoogbegaafdheid

  Op De Boomgaard hechten wij veel waarde aan passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen onderwijs krijgen aangeboden op hun eigen niveau, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wat betreft de meer- en hoogbegaafde leerlingen, hanteren wij op onze school de doelstelling ‘Het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan deze leerlingen, met bijzondere aandacht voor het aanspreken en stimuleren van de potentie’.

  Binnen ons onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen besteden wij onder andere aandacht aan:

  • Het welbevinden van de leerlingen. De kinderen hebben een positief beeld van zichzelf en van de school. Zij presteren op een niveau dat past bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteit en zijn zich bewust van hun talent. Daarbij zijn ze in staat om uitdagende leerstof te hanteren en leren zij om te gaan met frustraties.
  • Het uitdagen van de leerlingen. Door het aanbod van verrijkingsmaterialen worden de kinderen uitgedaagd, zodat zij gemotiveerd blijven voor het onderwijs.

  In de klas krijgen alle kinderen werk aangeboden op hun eigen niveau, waarbij er tevens sprake is van het compacten van lesmateriaal. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd om de leerlingen extra uitdaging te kunnen bieden. Dit gebeurt door middel van verrijkingsmateriaal, in de vorm van verbreding en/of verdieping.

  Op De Boomgaard zijn wij gericht op het opdoen van kennis en ervaring ten aanzien van de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Mede om deze reden is er binnen de school een leerkracht als talentbegeleider werkzaam zijn. Zij specialiseert zich in de begeleiding van de kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging. De talentbegeleider ondersteunt tevens de leerkrachten bij de begeleiding van de meer- en hoogbegaafde kinderen in de reguliere klas.

  School op Seef

  School op Seef

  School op Seef

  School op Seef

  Voor de kinderen van De Boomgaard vinden wij het belangrijk om te leren hoe zij op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Wij hebben het certificaat ‘School op Seef’. Om te voldoen aan de eisen van dit keurmerk veilige school krijgen onze leerlingen onder meer vanaf groep 1 structureel verkeerslessen aangeboden.

  ‘School op Seef’ is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen op de basisschool. Kinderen worden op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers. Met behulp van aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal worden verkeerslessen aangeboden in alle groepen.

  Extra ondersteuning

  Extra ondersteuning

  Extra ondersteuning

  Kinderen op De Boomgaard voelen zich gezien en veilig, kunnen zichzelf zijn en weten dat zij gewaardeerd worden. Wij benadrukken steeds dat ieder zijn eigen talenten heeft en vervallen niet ‘stempels’. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Bij het leren, de omgang met anderen of omdat hij/zij even niet zo goed in zijn/haar vel zit. We kijken dan, samen met de ouders en waar nodig met externe deskundigen, wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en/of zich beter te gaan voelen. Wij werken bijvoorbeeld samen met Leestalent, Mens op School, Careyn en schoolmaatschappelijk werk.

  In ons ondersteuningsplan en het schoolondersteuningsprofiel staat welke stappen wij nemen en welke hulp wij kunnen bieden. Als het niet lukt om binnen de school de juiste ondersteuning te bieden, dan kunnen we de hulp inroepen van ons samenwerkingsverband. Hoe dit werkt staat omschreven in het ondersteuningsplan van het SWV28.04